نمایش گرافیکی
  
موضوع
  
  
  
  
Selection Checkbox
اندازۀ تصویر
  
  
  
بافت با ارزش روستای عقدابافت با ارزشبنیاد مسکناردکان1000 x 69548 KB
Baft-Aghda-Yazd-48
Baft-Aghda-Yazd-48.jpg
بافت باارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 78557 KB
Baft-Eslamiyeh-10
Baft-Eslamiyeh-10.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 78580 KB
Baft-Eslamiyeh-09
Baft-Eslamiyeh-09.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 78590 KB
Baft-Eslamiyeh-08
Baft-Eslamiyeh-08.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 785117 KB
Baft-Eslamiyeh-07
Baft-Eslamiyeh-07.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 785100 KB
Baft-Eslamiyeh-11
Baft-Eslamiyeh-11.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 785125 KB
Baft-Eslamiyeh-06
Baft-Eslamiyeh-06.jpg
طرح هادی روستای شمسیطرح هادیبنیاد مسکناشکذر1000 x 69550 KB
Tarh-Shamsi-Yazd-51
Tarh-Shamsi-Yazd-51.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69552 KB
Baft-Shamsi-Yazd-20
Baft-Shamsi-Yazd-20.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69566 KB
Baft-Shamsi-Yazd-19
Baft-Shamsi-Yazd-19.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69553 KB
Baft-Shamsi-Yazd-18
Baft-Shamsi-Yazd-18.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69560 KB
Baft-Shamsi-Yazd-17
Baft-Shamsi-Yazd-17.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69567 KB
Baft-Shamsi-Yazd-16
Baft-Shamsi-Yazd-16.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69550 KB
Baft-Shamsi-Yazd-15
Baft-Shamsi-Yazd-15.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69549 KB
Baft-Shamsi-Yazd-14
Baft-Shamsi-Yazd-14.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69552 KB
Baft-Shamsi-Yazd-13
Baft-Shamsi-Yazd-13.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69548 KB
Baft-Shamsi-Yazd-12
Baft-Shamsi-Yazd-12.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69551 KB
Baft-Shamsi-Yazd-11
Baft-Shamsi-Yazd-11.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69554 KB
Baft-Shamsi-Yazd-10
Baft-Shamsi-Yazd-10.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69555 KB
Baft-Shamsi-Yazd-09
Baft-Shamsi-Yazd-09.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69564 KB
Baft-Shamsi-Yazd-08
Baft-Shamsi-Yazd-08.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69557 KB
Baft-Shamsi-Yazd-07
Baft-Shamsi-Yazd-07.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69553 KB
Baft-Shamsi-Yazd-06
Baft-Shamsi-Yazd-06.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69550 KB
Baft-Shamsi-Yazd-05
Baft-Shamsi-Yazd-05.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69546 KB
Baft-Shamsi-Yazd-04
Baft-Shamsi-Yazd-04.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69577 KB
Baft-Shamsi-Yazd-03
Baft-Shamsi-Yazd-03.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69565 KB
Baft-Shamsi-Yazd-02
Baft-Shamsi-Yazd-02.jpg
بافت با ارزش روستای شمسیبافت با ارزشبنیاد مسکناشکذر1000 x 69557 KB
Baft-Shamsi-Yazd-01
Baft-Shamsi-Yazd-01.jpg
طرح هادی روستای رکن آبادطرح هادیبنیاد مسکنمیبد1000 x 69576 KB
Tarh-Rokn-Abad-Yazd-25
Tarh-Rokn-Abad-Yazd-25.jpg
بافت با ارزش روستای عقدابافت با ارزشبنیاد مسکناردکان1000 x 69551 KB
Baft-Aghda-Yazd-45
Baft-Aghda-Yazd-45.jpg
بافت با ارزش روستای عقدابافت با ارزشبنیاد مسکناردکان1000 x 69560 KB
Baft-Aghda-Yazd-47
Baft-Aghda-Yazd-47.jpg
بافت با ارزش روستای عقدابافت با ارزشبنیاد مسکناردکان1000 x 69543 KB
Baft-Aghda-Yazd-46
Baft-Aghda-Yazd-46.jpg
بافت با ارزش روستای اسلامیهبافت با ارزشبنیاد مسکنتفت1000 x 785134 KB
Baft-Eslamiyeh-12
Baft-Eslamiyeh-12.jpg