اندازۀ تصویر
  
  
Tarh-Gonbad-Khorasan-Shomali-06.jpgTarh-Gonbad-Khorasan-Shomali-061000 x 69599 KB 1394/8/12 02:24 PM
Tarh-Roein-Khorasan-Shomali-08.jpgTarh-Roein-Khorasan-Shomali-081000 x 69596 KB 1394/8/12 02:24 PM